ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ EASIER

EASIER is a Horizon 2020 project that aims to design, develop, and validate a complete multilingual machine translation system that will act as a framework for barrier-free communication among deaf and hearing individuals, as well as provide a platform to support sign language content creation.

Το EASIER είναι έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon 2020». Στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την επικύρωση ενός πλήρους πολυγλωσσικού συστήματος αυτόματης μετάφρασης που θα λειτουργεί ως πλαίσιο για την ανεμπόδιστη επικοινωνία μεταξύ κωφών και ακουόντων, ενώ παράλληλα, θα παρέχει μια πλατφόρμα υποστήριξης για την ανάπτυξη περιεχομένου νοηματικής γλώσσας.

Το έργο προσβλέπει στην ισχυρή συμμετοχή των τελικών χρηστών στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγησή του, όπου χρήστες διαφόρων ευρωπαϊκών νοηματικών και προφορικών γλωσσών θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα της προτίμησής τους για την μεταξύ τους επικοινωνία.

Το έργο βασίζεται σε έναν μοναδικό συνδυασμό τεχνολογιών και ειδικοτήτων. Αυτό επιτρέπει την αξιοποίηση μιας εύρρωστης μηχανής αναγνώρισης δεδομένων νοηματικής γλώσσας, ενός εξελιγμένου avatar νοηματισμού, καθώς και μιας μηχανής αυτόματης μετάφρασης, η οποία χρησιμοποιεί επισημειωμένα και μη νοηματικά δεδομένα, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα  σεναρίων χρήσης.

Ακρώνυμο Έργου:EASIER
Όνομα Έργου:Intelligent Automatic Sign Language Translation
Αριθμός Συμβολαίου:101016982
Είδος Πράξης:Research and Innovation Action (RIA)
Περιοχή:ICT-57-2020 – An empowering, inclusive Next Generation Internet
Ημερομηνία Έναρξης:01.02.2021
Διάρκεια:36 months
Skip to content