ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι νοηματικές γλώσσες είναι φυσικές γλώσσες και παρουσιάζουν τις ίδιες γλωσσικές ιδιότητες με τις ομιλούμενες. Όπως και οι ομιλούμενες γλώσσες, εξελίσσονται και ποικίλλουν μεταξύ χωρών και περιοχών. Δεν υπάρχει μία ενιαία νοηματική γλώσσα στον κόσμο, στην πραγματικότητα, οι νοηματικές γλώσσες διαφέρουν ακόμα και μέσα στην ίδια χώρα.

Οι νοηματικές γλώσσες είναι φυσικές γλώσσες και παρουσιάζουν τις ίδιες γλωσσικές ιδιότητες με τις ομιλούμενες. Όπως και οι ομιλούμενες γλώσσες, εξελίσσονται και ποικίλλουν μεταξύ χωρών και περιοχών. Δεν υπάρχει μία ενιαία νοηματική γλώσσα στον κόσμο, στην πραγματικότητα, οι νοηματικές γλώσσες διαφέρουν ακόμα και μέσα στην ίδια χώρα.

Ως εκ τούτου, στόχος του EASIER είναι η δημιουργία ενός πλαισίου επικοινωνίας χωρίς περιορισμούς μεταξύ κωφών και ακουόντων πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα επιτευχθεί επιτρέποντας στους χρήστες νοηματικών γλωσσών να χρησιμοποιούν τη γλώσσα προτίμησής τους για να αλληλεπιδρούν με ακούοντα άτομα και το αντίστροφο – οι χρήστες διαφορετικών ομιλούμενων γλωσσών θα μπορούν να χρησιμοποιούν την γλώσσα προτίμησής τους για να επικοινωνούν με κωφά άτομα.

Οι στόχοι του έργου καθορίζονται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες:

  1. Αξιοποίηση μιας εύρρωστης μηχανής αναγνώρισης νοηματικής γλώσσας που οδηγείται από τα δεδομένα.
  2. Χρήση εικονικού νοηματισμού που παράγει φυσικά και εύληπτα νοήματα και  ενσωματώνει συναισθηματικές εκφράσεις και κατάλληλη προσωδία.
  3. Ενσωμάτωση τεχνολογίας μηχανικής μετάφρασης ικανής να διαχειριστεί ένα ευρύ φάσμα γλωσσών και σεναρίων επικοινωνίας.
Skip to content