ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να κατεβάσετε όλα τα δημόσια διαθέσιμα παραδοτέα του έργου EASIER.

Σημείωση: Τα παραδοτέα που δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αξιολόγηση και αναμένουν την έγκριση της Επιτροπής.


No.Deliverable TitleMonth
D1.2Report on performance metrics and user study preparations20
D1.3Report on interim evaluation study24
D1.4Report on final evaluation study36
D2.3Report on avatar representation35
D4.3Translation models, final version29
D4.4Text analysis modules32
D5.1A tool allowing post-editing of text15
D5.2A tool allowing post-editing of SL with human SL input20
D5.3A stand-alone editor for discourse representation diagrams20
D5.4Final integration allowing post-editing with discourse representation diagrams36
D5.7Quality estimation models for German and DGS32
D6.1Overview of datasets for the SLs of Europe6
D6.2Specification for the harmonization of SL annotations12
D6.3Initial interlingual index for DGS and BSL16
D6.4Interlingual index for the project’s core SLs29
D6.5Extended interlingual index for the project’s core SLs and languages covered in WP936
D6.6Tools for harmonizing available annotations to a common format18
D6.7Overview of types of text resources in broadcast data12
D6.8Tools for harmonizing broadcast text data18
D8.6Specifications for liaising EASIER with ELG36
D9.1Definition of minimal contents of data set for participation15
D9.2An overview of resources in the making15
D9.3Workflow documents and manuals for the creation of new resources21
D9.4Workshop and training for experts in under-resourced languages – Session 1 | Sign Neologisms workshop27
D9.5Workshop and training for experts in under-resourced languages – Session 2 | EASIER Autumn School36
D9.6Establishment of the infrastructure to automatically analyse other datasets18
D9.7Statistical data from video processing other European SL datasets27
D10.1Impact creation strategy and plan4
D10.2Dissemination, communication and community engagement report 118
D10.3Dissemination, communication and community engagement report 236
D11.2Data Management Plan V16
D11.3Data Management Plan V218
D11.4Data Management Plan V336
Skip to content